Back to Game Index
1. e2-e4 e7-e5 29. g3xh4 Rf7-f4 57. Rg4xg7 Kd5-c6 
2. Ng1-f3 Nb8-c6 30. Qe2-c4 Kg8-h8 58. Ke2-d3 Bc7-e5 
3. Bf1-b5 Ng8-f6 31. Ne4-g5 b6-b5 59. Rg7-f7 a5-a4 
4. d2-d3 Bf8-c5 32. Qc4-d3 Qg6xd3 60. Nd2-e4 Rh5-h3 
5. Bb5xc6 d7xc6 33. Rd4xd3 b5xa4 61. Kd3-d2 Kc6-d5 
6. Nb1-d2 Nf6-d7 34. b3xa4 Bb4-d6 62. Ne4-f2 Rh3xc3 
7. O-O O-O 35. Rd3-c3 Rf4xa4 63. Rf7-f5 Rc3-g3 
8. Nd2-c4 f7-f6 36. Rc3xc6 Ra4xh4 
9. Kg1-h1 Rf8-f7 37. f2-f4 Rh4xf4 
10. Nf3-h4 Bc5-f8 38. Rf1xf4 Bd6xf4 
11. Nh4-f5 Nd7-c5 39. Ng5-e4 Rf8-a8 
12. Qd1-h5 Bc8-e6 40. Rc6-c4 Bf4-e5 
13. b2-b3 Qd8-d7 41. Rc4-a4 Kh8-g8 
14. Bc1-e3 Kg8-h8 42. Kh1-g2 Kg8-f7 
15. Nf5-h4 Kh8-g8 43. Ne4-d2 Be5-c3 
16. Qh5-e2 Ra8-e8 44. Nd2-e4 Bc3-b4 
17. a2-a4 b7-b6 45. Kg2-f3 Kf7-e6 
18. Rf1-g1 a7-a5 46. c2-c3 Bb4-e7 
19. Nc4-d2 f6-f5 47. Kf3-e3 c7-c6 
20. e4xf5 Be6xf5 48. h2-h3 Be7-d8 
21. Nh4xf5 Qd7xf5 49. Ne4-c5 Ke6-f5 
22. Be3xc5 Bf8xc5 50. Nc5-b3 Bd8-b6 
23. Nd2-e4 Bc5-b4 51. Ke3-f3 Kf5-e5 
24. Rg1-f1 Qf5-g6 52. h3-h4 Ke5-d5 
25. Ra1-d1 h7-h5 53. h4-h5 c6-c5 
26. g2-g3 Re8-f8 54. Nb3-d2 Bb6-c7 
27. d3-d4 e5xd4 55. Kf3-e2 Ra8-h8 
28. Rd1xd4 h5-h4 56. Ra4-g4 Rh8xh5 

 

Note