Back to Game Index
1. d2-d4 Ng8-f6 29. Be2-f3 Re4-d4 
2. Ng1-f3 g7-g6 
3. Bc1-g5 Bf8-g7 
4. Nb1-d2 O-O 
5. c2-c3 d7-d6 
6. e2-e4 c7-c5 
7. d4xc5 d6xc5 
8. Bf1-c4 Nb8-c6 
9. Qd1-e2 Qd8-c7 
10. O-O Nc6-a5 
11. Bc4-d3 h7-h6 
12. Bg5xf6 Bg7xf6 
13. Nd2-c4 Bf6-g7 
14. Nc4xa5 Qc7xa5 
15. Bd3-c4 Bc8-g4 
16. h2-h3 Bg4xf3 
17. Qe2xf3 b7-b5 
18. Bc4-d3 Ra8-d8 
19. Rf1-d1 b5-b4 
20. c3xb4 Qa5xb4 
21. Ra1-b1 Qb4-a4 
22. a2-a3 Rd8-d4 
23. Qf3-e2 Rf8-b8 
24. Rd1-c1 Qa4-d7 
25. Rc1-d1 Qd7-e6 
26. Qe2-c2 c5-c4 
27. Bd3-e2 Qe6xe4 
28. Qc2xe4 Rd4xe4 

 

Note