Back to Game Index
1. d2-d4 Ng8-f6 29. Kf1xg2 Re7xe3 57. Ng4xh2 Rf3-h3 
2. Ng1-f3 g7-g6 30. Rh3xe3 Re8xe3 58. Nh2-f3 g5-g4 
3. g2-g3 Bf8-g7 31. Be1xa5 Re3-e4 59. Nf3-e5 Rh3-h2 
4. c2-c4 O-O 32. Rb1-d1 Re4xf4 60. Ke2-d3 g4-g3 
5. Nb1-c3 d7-d6 33. Ba5-b6 Nc5-e4 61. Ne5-f3 Kh5-g4 
6. Bf1-g2 Nb8-d7 34. Rd1-b1 Rf4-g4 62. Nf3-g1 Rh2-g2 
7. O-O e7-e5 35. Kg2-f3 Rg4-g3 63. Ng1-e2 h7-h5 
8. Ra1-b1 a7-a5 36. Kf3-e2 Bg7-h6 64. a2-a4 h5-h4 
9. Qd1-c2 e5xd4 37. Bb6-a5 Rg3-e3 65. Bc1-e3 h4-h3 
10. Nc3-b5 Nd7-e5 38. Ke2-d1 f7-f5 66. Ne2-f4 Rg2xb2 
11. Nf3xd4 c7-c6 39. Kd1-c2 f5-f4 67. Nf4xh3 Rb2-b3 
12. Nb5-a3 Bc8-d7 40. Nb5-c7 Ne4-f6 68. Kd3-d4 
13. f2-f4 Ne5-g4 41. Ba5-d2 Re3-h3 
14. h2-h3 Ng4-h6 42. Rb1-f1 g6-g5 
15. Qc2-d3 d6-d5 43. Rf1-g1 Kg8-f7 
16. g3-g4 Nf6-e4 44. Nd4-f5 Kf7-g6 
17. Bc1-e3 Rf8-e8 45. Nf5-e7 Kg6-h5 
18. c4xd5 c6xd5 46. Nc7xd5 Nf6-e4 
19. Na3-b5 Bd7xg4 47. Bd2-c1 f4-f3 
20. h3xg4 Nh6xg4 48. Ne7-f5 f3-f2 
21. Rf1-f3 Qd8-e7 49. Rg1-f1 Kh5-g6 
22. Be3-d2 Qe7-h4 50. Nd5-e3 Rh3-f3 
23. Bd2-e1 Qh4-h2 51. Nf5xh6 Kg6xh6 
24. Kg1-f1 Re8-e7 52. Kc2-d3 Ne4-g3 
25. e2-e3 Ra8-e8 53. Rf1-d1 f2-f1=Q 
26. Rf3-h3 Ne4-c5 54. Rd1xf1 Ng3xf1 
27. Qd3-e2 Ng4xe3 55. Kd3-e2 Nf1-h2 
28. Qe2xe3 Qh2xg2 56. Ne3-g4 Kh6-h5 

 

Note