Back to Game Index
1. d2-d4 Ng8-f6 29. Kg1-h1 f4xe3 
2. c2-c4 b7-b6 30. Qe2xe3 Bd8-c7 
3. Nb1-c3 Bc8-b7 31. Nc3-e2 Qg6-h5 
4. Ng1-f3 e7-e6 32. f2-f4 Rf7-e7 
5. a2-a3 Bf8-e7 33. Qe3-f2 Bd7xh3 
6. d4-d5 d7-d6 34. Bg2-f3 Bh3-g4 
7. d5xe6 f7xe6 35. Ne2-g3 Qh5-h4 
8. e2-e3 Qd8-d7 36. Bf3xg4 Nh6xg4 
9. Bf1-e2 Nb8-c6 37. Qf2-e2 Qh4xg3 
10. O-O O-O 38. Nh2xg4 Qg3xb3 
11. Qd1-c2 Nc6-d8 39. Rf1-f3 Re7xe4 
12. b2-b3 Ra8-c8 40. Qe2xe4 Qb3xd1 
13. Bc1-b2 e6-e5 41. Kh1-g2 Bc7-d8 
14. Ra1-d1 Nd8-f7 42. Ng4-f2 Qd1-a1 
15. e3-e4 Kg8-h8 43. Qe4xc6 Qa1-f6 
16. Rf1-e1 Qd7-e6 44. Qc6-d5 Rf8-e8 
17. Be2-f1 Nf6-h5 45. Nf2-d3 Qf6-g6 
18. g2-g3 Nf7-h6 46. Rf3-g3 Qg6-e4 
19. Bf1-g2 Rf8-f7 47. Qd5xe4 Re8xe4 
20. Qc2-e2 Rc8-f8 48. Nd3-f2 Re4xf4 
21. Bb2-c1 Be7-d8 
22. h2-h3 Bb7-c8 
23. Re1-f1 Qe6-g6 
24. Nf3-h2 a7-a5 
25. Nc3-d5 Bc8-d7 
26. Bc1-e3 c7-c6 
27. Nd5-c3 Nh5-f4 
28. g3xf4 e5xf4 

 

Note