Back to Game Index
1. d2-d4 f7-f5 29. Rf1-e1 Kg7-f7 
2. Bc1-g5 h7-h6 30. Bh4xg3 Nb7xa5 
3. Bg5-h4 g7-g5 31. f3-f4 e5-e4 
4. e2-e3 Ng8-f6 32. Ra1-d1 Nd5-e7 
5. Bh4-g3 d7-d6 33. Rd1xd6 Ne7-f5 
6. Nb1-c3 Bf8-g7 34. Rd6-g6 Na5-c4 
7. Bf1-c4 e7-e6 35. Bg3-f2 Nc4xb2 
8. h2-h4 g5-g4 36. Rg6xa6 c5-c4 
9. h4-h5 a7-a6 37. g2-g4 Nf5-e7 
10. Ng1-e2 b7-b5 38. Ra6xh6 c4-c3 
11. Bc4-b3 O-O 39. Rh6-h7 Kf7-f8 
12. Ne2-f4 Qd8-e8 40. Re1-a1 Rb5-b8 
13. a2-a4 b5-b4 41. f4-f5 b4-b3 
14. Nc3-e2 Nb8-c6 42. Bf2-g3 Rb8-d8 
15. a4-a5 Nc6-d8 43. Bg3-d6 Kf8-g8 
16. Qd1-d3 Rf8-f7 44. Rh7xe7 b3xc2 
17. Bg3-h4 Bc8-d7 45. f5-f6 
18. Ne2-g3 Bd7-b5 
19. Bb3-c4 Ra8-b8 
20. O-O c7-c5 
21. Bc4xb5 Qe8xb5 
22. Qd3xb5 Rb8xb5 
23. d4-d5 e6-e5 
24. Nf4-e6 Nd8-b7 
25. Ng3xf5 Nf6xd5 
26. Ne6xg7 Rf7xg7 
27. f2-f3 g4-g3 
28. Nf5xg7 Kg8xg7 

 

Note