Back to Game Index
1. b2-b3 Ng8-f6 29. Rc1-h1 Rd8-h8 
2. Bc1-b2 g7-g6 30. Rh5xh8 Ra8xh8 
3. Bb2xf6 e7xf6 31. Rh1xh8 Kg7xh8 
4. c2-c4 Bf8-g7 32. Nd5xf6 Nc6-a5 
5. Nb1-c3 f6-f5 33. e3xf4 Na5xc4 
6. Ra1-c1 O-O 34. a3-a4 Nc4-b2 
7. g2-g3 Nb8-c6 35. Kf3-e4 Nb2xa4 
8. Bf1-g2 b7-b6 36. Ke4-d5 b6-b5 
9. e2-e3 Bc8-b7 37. Nf6-e4 a7-a5 
10. d2-d4 Rf8-e8 38. Kd5xd6 b5-b4 
11. Ng1-e2 Qd8-c8 39. Ne4-d2 Na4-c3 
12. O-O d7-d6 40. d4-d5 a5-a4 
13. Ne2-f4 Nc6-b4 41. Kd6-c6 b4-b3 
14. a2-a3 Bb7xg2 42. d5-d6 Nc3-e2 
15. Kg1xg2 Nb4-a6 43. d6-d7 Ne2-d4 
16. b3-b4 Qc8-b7 44. Kc6-d5 a4-a3 
17. Qd1-f3 Qb7xf3 45. d7-d8=Q 
18. Kg2xf3 g6-g5 
19. Nf4-h5 c7-c6 
20. b4-b5 Na6-b8 
21. b5xc6 Nb8xc6 
22. Nc3-d5 Re8-d8 
23. h2-h4 h7-h6 
24. h4xg5 h6xg5 
25. Rf1-h1 Kg8-f8 
26. g3-g4 f5-f4 
27. Nh5xg7 Kf8xg7 
28. Rh1-h5 f7-f6 

 

Note