Back to Game Index
1. d2-d4 d7-d5 29. Bf1-a6 Bd4xb2 57. Be4-d5 Kf7-f8 
2. Bc1-f4 Ng8-f6 30. Ba6-b7 Bb2-c3 58. f5-f6 
3. e2-e3 Bc8-f5 31. Bb7xc6 Bc3xb4 
4. c2-c4 c7-c6 32. Bc6xd5 Kg8-g7 
5. Qd1-b3 Qd8-b6 33. Kg2-f2 Kg7-f6 
6. c4-c5 Qb6xb3 34. Kf2-e2 e7-e6 
7. a2xb3 Bf5xb1 35. Bd5-b7 Nd2-c4 
8. Ra1xb1 Nb8-d7 36. Bh2-g1 Bb4-d6 
9. Rb1-a1 a7-a6 37. Bb7-a6 Nc4-a5 
10. h2-h3 h7-h6 38. Bg1-b6 Na5-c6 
11. Ng1-f3 g7-g5 39. Ba6-b5 f5xg4 
12. Bf4-h2 Bf8-g7 40. Bb5xc6 g4xh3 
13. b3-b4 O-O 41. Bb6-d8 Kf6-f7 
14. Nf3-d2 Rf8-e8 42. Ke2-f3 h3-h2 
15. f2-f4 g5xf4 43. Kf3-g4 Kf7-g7 
16. e3xf4 Nf6-e4 44. Bc6-e4 Kg7-f7 
17. Nd2-f3 f7-f5 45. Bd8-h4 Bd6-c5 
18. g2-g4 b7-b6 46. Kg4-h3 Bc5-g1 
19. c5xb6 Re8-b8 47. Bh4-e1 e6-e5 
20. Ra1xa6 Ra8xa6 48. f4-f5 h6-h5 
21. Bf1xa6 Rb8-a8 49. Be1-h4 Kf7-g7 
22. Ba6-e2 Ra8-a1 50. Bh4-g3 Kg7-f6 
23. Be2-d1 Nd7xb6 51. Bg3xh2 Bg1-d4 
24. O-O Nb6-c4 52. Kh3-h4 Bd4-e3 
25. Bd1-e2 Ra1xf1 53. Kh4xh5 Be3-f2 
26. Be2xf1 Ne4-d2 54. Kh5-g4 Bf2-e3 
27. Nf3xd2 Bg7xd4 55. Bh2-g3 Be3-d2 
28. Kg1-g2 Nc4xd2 56. Bg3-h4 Kf6-f7 

 

Note