Back to Game Index
1. Ng1-f3 Ng8-f6 29. Rc4xc8 Rd8xc8 
2. g2-g3 d7-d5 30. c3-c4 b6-b5 
3. d2-d4 Bc8-g4 31. Qd2-c2 Qa3-c5 
4. Bf1-g2 e7-e6 32. Qc2-c3 Qc5-d4 
5. O-O c7-c5 33. c4-c5 b5-b4 
6. c2-c3 Nb8-d7 34. Qc3xd4 e5xd4 
7. Bc1-f4 Qd8-b6 35. Kg1-f1 Kh8-g8 
8. b2-b3 Ra8-c8 36. Kf1-e2 Kg8-f7 
9. Nf3-e5 Nd7xe5 37. Ke2-d3 Kf7-e6 
10. Bf4xe5 Bf8-e7 38. Kd3xd4 Ke6-d7 
11. Nb1-d2 O-O 39. Kd4-c4 Rc8-b8 
12. Ra1-c1 Nf6-d7 40. Rc1-d1 Kd7-c7 
13. Nd2-f3 Qb6-a6 41. Rd1-d4 a7-a5 
14. Rf1-e1 f7-f6 42. Rd4-g4 Kc7-c6 
15. Be5-f4 Bg4xf3 43. Rg4-d4 Rb8-b7 
16. Bg2xf3 c5xd4 44. Rd4-d6 Kc6-c7 
17. Qd1xd4 Kg8-h8 45. Rd6-a6 
18. Qd4-d2 Be7-c5 
19. Bf4-e3 Nd7-e5 
20. Bf3-g2 Qa6-a3 
21. Be3-d4 Ne5-d7 
22. e2-e4 d5xe4 
23. Bg2xe4 b7-b6 
24. Be4-g2 e6-e5 
25. Bd4xc5 Nd7xc5 
26. Bg2-e4 Nc5xe4 
27. Re1xe4 Rf8-d8 
28. Re4-c4 h7-h6 

 

Note